Ved utvikling og drift av våre vannkraftanlegg må Skagerak Kraft ta hensyn til mange interesser. Målet er å oppnå en bærekraftig vannforvaltning:

  • Elver og vassdrag er viktige som landskapselement og økosystem. Nødvendige inngrep gjøres så skånsomt som mulig.
  • Vannveier har en vesentlig funksjon i både tørke- og flomsituasjoner.
  • Flerbruksverdi for befolkningen i form av rekreasjon, transport og som vannforsyning til husholdninger, industri og landbruk.
  • Skagerak Kraft gjennomfører årlige  miljøaktiviteter i tilknytning til våre vassdragsanlegg.