Dam Breivatn

Sted: Hjartdal kommune, Telemark.
Steinfyllingsdel: 150 meter lang.
Betongdel: 200 meter lang, hvorav 148 moverløp.
Høyeste/laveste regulerte vannstand: 749/723 moh.
Anleggsperiode: Vinter 2019 – sommer 2020
Byggherre: Skagerak Kraft AS
Hovedentreprenør: Skanska Norge AS
Kostnad: 45 millioner kroner

Dam Breivatn består av en fyllingsdam og en betongdam. Dammene er bygd i 1958 og er begge dammer i konsekvensklasse 3, den nest høyeste konsekvensklassen for dammer. Dammene skal nå rehabiliteres for å tilfredsstille krav stilt i dagens Damsikkerhetsforskrift.

Hva skal gjøres?

Fyllingsdammen skal kles med blokkstein på luftsiden, damkrona og øverste del av vannsiden. I tillegg skal det etableres lekkasjemålesystem i damfoten. Steinmaterialer for påbygging av dammen skal tas ut inni magasinet. Her blir det lagt til rette for utsetting av båt når prosjektet avsluttes.

Betongdammen skal delvis fylles med betong, og det skal installeres en luke i dammen. Massivdammene på hver side av overløpet skal bygges inn med betong på vannside og topp. De små vinduene på luftsiden skal byttes, og pilarene ved foten av dammen kles med beslag.

Oppstart i mars 2019

Skanska Norge er hovedentreprenør og starter tilrigging ved dammen i mars 2019. Selve arbeidene starter med uttak av steinmasser til bruk på fyllingsdammen. Siden steinen skal tas ut inne i magasinet er entreprenøren avhengig av lav vannstand, noe det normalt er på vårparten. 

Deretter starter man med betongarbeider ved endeseksjonene på massivdammen. Støpingen inne i selve betongdammen må skje med høy vannstand. Den er planlagt utført etter sommerferien 2019. 

Mesteparten av arbeidene utføres i 2019. Noen mindre restarbeider skal utføres i løpet av våren/sommeren 2020. Det er arbeider i forbindelse med luken i platedammen og nedrigging av utstyr og fasiliteter som er brukt i anleggsperioden. 

Mindre tilpasninger av vannstand

Ved Breivatn er høyeste regulerte vannstand (HRV) 749 meter over havet og laveste regulerte vannstand (LRV) 723 meter over havet. Vannstanden vil holde seg innenfor denne reguleringen i anleggsperioden. HRV og LRV vil heller ikke endres etter at arbeidene er gjennomført.

I anleggsperioden vil vannstanden tilpasses arbeidene som skal utføres, men ikke i en slik grad at de vil avvike betydelig fra det som er normalt. 

Vannstanden vil bli holdt lav frem til utgangen av mai 2019, og vil deretter heves til rundt 735 meter over havet. Fra midten av juli økes vannstanden gradvis.  Når støpearbeidene inne i dammen nærmer seg slutten, senhøstes 2019, vil vannstanden ligge oppunder HRV.

Før snøsmeltingen våren 2020 vil vannstanden holdes lav en periode i forbindelse med installeringen av den nye luka i betongdammen.