Verdens miljø- og klimamål setter krav til at man i et komplekst og teknologisk samfunn må finne en balanse mellom økonomiske, sosiale og miljømessige valg som tas for å drifte storsamfunnet. De store klimaendringene utfordrer og inspirerer oss til å se på vannkraft med nye øyne. Dette handler ikke bare om å bygge ut mer, men også om å utnytte ressursene på en klimavennlig måte.

Vannkraften er grønn og fornybar

Vannkraften er uten konkurranse på toppen når det gjelder fornybare energikilder i Norge. Naturen har gitt oss fjell til å samle vann i, og daler til å montere kraftstasjoner i.

Utnyttelse av vannressursene har vært en viktig faktor i utviklingen av velferdsstaten Norge. Skagerak Kraft har bidratt til dette.

Fornybar, men ikke uten miljøkonsekvenser

Miljøutfordringene i samfunnet er et resultat av menneskeskapte aktiviteter og de valg vi tar hver dag. Vassdragene i Norge er under stort press fra mange aktiviteter. Foruten vannnkraften har industri, landbruk, skogbruk, kommunal virksomhet og friluftsaktiviteter påvirkning på vassdragene. Det er viktig at alle viser ansvar.