Skagerak Kraft loggfører og overvåker løpende minstevannføring og magasinrestriksjoner for å beskytte ferskvannslivet. Vi har også selvpålagte restriksjoner i enkelte vassdrag som er strengere enn konsesjonskrav. Dette bidrar til å bedre levevilkår oppstrøms og nedstrøms kraftverkene.

Skagerak Kraft setter årlig ut fisk for opprettholdelse av fiskebestand i henhold til konsesjonskrav. Antall fisk som settes ut rapporteres årlig i konsernets bærekraftsrapportering.

I forbindelse med bygging og drift av våre anlegg, legger Skagerak Kraft vekt på å legge til rette for naturlig revegetering. Ved behov for aktiv revegetering, gjøres dette ved bruk av naturlig stedegne frøsorter.

Rødlistede arter

Ålen er sårbar i forbindelse med utvandring i regulerte elver. I Kragerøvassdraget har vi rutiner for ivaretagelse av ålens opp- og utvandring, og ålen flyttes manuelt til og fra Toke magasinet.  
Ved bygging av nye kraftverk prøver vi å finne løsninger hvor ålen sikres best mulig forhold for opp- og nedvandring i naturlig elveleie.  

Skagerak har elvemuslinger i tilknytning til våre regulerte vassdrag, og disse ivaretas i hht konsesjonskrav.

Svartlistede arter

Skagerak Kraft har innført aktiviteter for bekjempelse av lupiner i alle driftsområder. Dette koordineres med rutinemessige driftsoppgaver for opprydding i og langs vassdragsanleggene våre.