Skageraks miljøaktiviteter knyttet til vassdrag og fisk er omfattende og målet for våre aktiviteter er å oppnå en bærekraftig vannforvaltning.

Vannkraften har miljøpåvirkning

Vannkraften er en fornybar ressurs som utgjør svært liten trussel for miljøet, men uttaket av denne ressursen har likevel hatt sin pris. Mange elveleier og vassdrag har redusert vannføring, noe som naturligvis har medført konsekvenser for naturmiljøet.

Dette er en pris som samfunnet har valgt å investere i for å sikre de betydelige velferdsgodene som produksjon av elektrisk strøm gir. Med andre ord, storsamfunnet har akseptert miljøkostnaden for å utnytte mulighetene i en miljøvennlig fornybar energiproduksjon.

Miljøtiltak

Eksempler på tiltak er miljøtilpasset drift av kraftverkene, tilføring av egnet gyte- og oppvekstsubstrat, fiskeutsettinger, tilrettelegging for opp- og nedvandring av fisk, og forbedring av terskler og vandringshinder. Det overordnete målet  er å oppnå bærekraftige og selvrekrutterende fiskestammer.

En bærekraftig vannforvaltning innebærer at vi vektlegger gjennomføring av små og store positive miljøtiltak i og rundt våre vassdragsanlegg.

Noen konkrete eksempler på frivillige miljøtiltak iverksatt av Skagerak Kraft
Miljøtiltak
Vi sikrer ivaretagelse av ål i Kragerøvassdraget. Ål er en rødlistet art, og vi bidrar til ivaretagelse av denne arten ved at glassål fanges nede ved Kammerfoss for transport opp til Toke der den slippes ut. Tilsvarende fanges utvandrende ål ved det øverste kraftverket i vassdraget (Dalsfos) for transport ned til sjøen. Kammerfoss er det nederste kraftverket i vassdraget, som totalt består av fem kraftverk. Vi må forøvrig ha tillatelse fra fiskeforvalteren hos Fylkesmannen hvert år for å få gjennomført denne aktiviteten.
Det er etablert kvileplasser og kulper oppover i Almedalen i Siljanvassdraget. Dette krever også at vi sikrer en minstevannsføring i vannstrengen utover det konsesjonskravene tilsier.
Vi har helkontinuerlig vannslipp fra Vindsjåmagasinet ned til Kova. Dette sikrer et godt vannmiljø på denne lange strekningen i Brattfjell-Vindeggen landskapsvernområde.
Vi rydder i og langs vassdrag og leverer søppel til riktig avfallshåndtering. Dette er søppel og avfall som kommer fra allmennheten og naturlig biologisk avfall fra naturen som trær, busker og annet organsik materiell. Driftsområdene har gode rutiner for grindrensk, og samler i denne forbindelse opp mer enn det som er nødvendig for driften av kraftverkene. Spesielt viktig er det at vi samler opp plast som kommer flytende og hindrer dermed at dette ikke kommer videre ut til sjøen. Ved små mengder blir plasten sortert og levert som energiplast. I situasjoner der det er store mengder diverse avfall som samler opp ved grindrensk, som f.eks. etter flom og ekstremvær, blir alt levert som restavfall.

Bildene i bildekarusselen viser arbeid med ulike miljøtiltak.