Skagerak Kraft loggfører og overvåker løpende minstevannføring og magasinrestriksjoner for å beskytte ferskvannslivet. Vi har også selvpålagte restriksjoner i enkelte vassdrag som er strengere enn konsesjonskrav. Dette bidrar til å bedre levevilkår oppstrøms og nedstrøms kraftverkene.

Skagerak Kraft setter årlig ut fisk for opprettholdelse av fiskebestand i henhold til konsesjonskrav. Antall fisk som settes ut i våre driftsområder rapporteres årlig i konsernets bærekraftsrapportering.

I forbindelse med bygging og drift av våre anlegg, legger Skagerak Kraft vekt på å legge til rette for naturlig revegetering. Ved behov for aktiv revegetering, gjøres dette ved bruk av naturlig stedegne frøsorter.