Når rørgaten til det nye kraftverket ved Gjuvåa skal legges blir blir det i perioder endret kjøremønster i vegen til Russmarken og vegen til Gjuvstøl.

Rørleggingen til Gjuvåa kraftverk fortsetter i Russmarkenvegen i uke 43 og 44, og eventuelt også uke 45.

Dette arbeidet vil foregå mandag til torsdag fra klokka 07.00 til cirka klokka 16.30, fredager fra klokka 07.00 til cirka klokka 13.00. I disse periodene må det påregnes opp til 60 minutter ventetid for passering. Det er mulig å passere gravestedet i tidsrommet 11.00-11.30, før og etter arbeidsdagen, samt i helger. 

Det er etablert en ny kjørebane på innsiden av den gamle vegen, men maskinene må stå i denne kjørebanene når rørene skal legges. Gjennomføringen er nå planlagt uten vegstengning over lengre perioder, men med ventetid som beskrevet. 

Maskinene blir flyttet dersom nødetater skal passere stedet.

Oversikten som ble lagt fram på informasjonsmøtet 19. september finner du her

Fakta om Gjuvåa

(Alle tall er foreløpige anslag)
Sted: Gjuvåa i Hjartdal kommune, Telemark
Produksjon: ca. 14,5 GWh
Fall: 283 meter
Rørgate: 2,1 kilometer
Kostnad: Cirka 75 millioner kroner

Gjuvåa kraftverk får en årlig produksjon som tilsvarer forbruket til 725 boliger. 

Oppstart

Anleggsarbeidet ved Gjuvåa kraftverk startet i mars 2020 med riving av den eksisterende bygningsmassen på kraftstasjonstomten, samt grunnarbeider. Arbeidet med dammen startet sommeren 2020, og byggingen av kraftstasjonens overbygg er planlagt i september. 

Rørgata som legges nedenfra og opp er planlagt ferdig i juli 2021. 

Anleggsarbeid

Et 2150 meter langt vannførende rør skal graves ned i utmark, gjennom skog og vil berøre fire gårdsbruk. Anleggsarbeidet gir også graving ved og i Russmarkvegen. Vegstengning i kortere perioder, varsling og tiltak for å minimere ulemper vil fortløpende diskuteres med berørte. 

Gjuvåa kraftverk skal være i drift fra september 2021.

Grønn profil 

Gjuvåa kraftverk blir et helt spesielt vannkraftverk. Selve bygget skal kles med treflis av brent malmfuru. Detaljer på bygget får farger hentet fra lokal rosemalingstradisjon. Store vindusflater gir skuelystne muligheten til å se strøm bli produsert i et moderne kraftverk. 

Norges Vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet har gitt Skagerak Kraft tillatelse til å bygge ut Gjuvåa med et høyt minstevassføringskrav som skal sikre det biologiske mangfoldet.  

Om prosjektet

Gjuvåa kraftverk er et samarbeid mellom Skagerak Kraft AS og øvrige falleiere. 

Prosjektet benytter seg i stor grad av lokale entreprenører fra distriktet. Grunnarbeid og legging av rørgate utføres av Tveito Maskin AS. Kraftstasjonsbygningen og dammen bygges av Skorve Entreprenør AS. Andritz Hydro AS og Brødrene Dahl AS er leverandører til prosjektet.