I henhold til utredningsprogrammet NVE har fastsatt skal det i løpet av ettersommer/tidlig høst 2008 gjennomføres undersøkelser med sikte på å kartlegge konsekvenser og vurdere avbøtende tiltak ved planene om Sauland kraftverk. Undersøkelsene skal omfatte hydrologi, landskap og kulturmiljø, kulturhistorie, naturmiljø og biologisk mangfold, naturressurser og samfunn.

Du finner hele utredningsprogrammet her (pdf-versjon):

Endelig KU-program - oversendelsesbrev. (PDF, 89KB)
Endelig KU-program - Bakgrunn for fastsatt utredningsprogram. (PDF, 900KB)
Endelig KU-program - Fastsatt utredningsprogram. (PDF, 251KB)