Prosjektideen er å bygge et stort solcelleanlegg på mer enn 5 000 m2 på taket på fotballstadion til Odds Ballklubb, Skagerak Arena i Skien. Solcellene med batterianlegg for lagring av strøm skal, i tillegg til å forsyne sitt nærområde med lokalt produsert strøm, være prøveanlegg for hvordan den lokalt produserte strømmen best kan tilknyttes og nyttiggjøres i eksisterende strømnett.

Både tekniske løsninger, driftsaspekter og regulatoriske forhold skal testes og vurderes. Prosjektet skal inngå i Skageraks satsning på ny nett-teknologi og smartnett.

Prosjekt Skagerak Energilab har tre hovedmålsettinger:

 1. Demonstrere og verifisere utfordringer og muligheter knyttet til store solcelleanlegg
 2. Pilottesting og kompetansebygging på energilagring/batteriteknologi
 3. Skaffe erfaring knyttet til utveksling, tjenester, rammevilkår for lokal distribusjon av kraft/effekt

I tillegg vil det være en arena for testing av teknologi, driftsmodus og forretningsmodeller.

Strømuttaket på Skagerak Arena tidobles på kampdagen

Solcelleanlegget og energilageret inngår i et lokalt energisystem ved Skagerak Arena. Strømuttaket til selve arenaen tidobles i forbindelse med fotballkamper sammenlignet med normalt forbruk.

Det høye effektuttaket varer normalt i to til tre timer før flombelysning slukkes og forbruket reduseres. Det planlegges derfor et energilager (batteri), både for å håndtere dette økte effektuttaket og for å kunne lagre overskuddsproduksjon fra solcelleanlegget. Et energilageret som kan levere 2-3 timer med 4-600 kW vil kunne kompensere for det ekstra forbruket under kamper.

Flere tusen solcellemoduler settes opp på Skagerak Arena

Det skisserte solcelleanlegget som representerer optimal utnyttelse av egnede takflater med standard teknologi. Anlegget vil bestå av flere tusen solcellemoduler som sammen vil produsere over 600 MWh/år. Dette tilsvarer energileveranse for over 100 eneboliger med sol på taket.

Innovasjonsmål i prosjekt Skagerak Arena

 • Optimal utnyttelse av fornybare energikilder.
 • Bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet gjennom effektutjevning.
 • Bedre leveringspålitelighet og leveringssikkerhet ved blant annet redusert belastning på nettet, håndtering av forstyrrelser etc.
 • Færre avbrudd og bedre leveringskvalitet hos kundene.
 • Tilrettelegge for etablering av lokal energiproduksjon og energilagring hos strømkunder.
 • Økt energiutbytte av lokal produksjon og balanse.
 • Redusert energiforbruk i form av egen produksjon og reduserte overføringstap.
 • Økt virkningsgrad og utnyttelsesgrad gjennom uttesting og sammenligning av orientering, driftsmoduser etc.
 • Reduserte kostnader i form av reduserte tap i nettet.