Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en partner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.
Skagerak Kraft har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende vannressurser, og en skånsom utbygging av nye.

Vil du være på lag med en grønn framtid?

 

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Vi har 49 hel- og deleide kraftverk og har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende vannressurser, og en skånsom utbygging av nye. Skagerak Kraft er miljøsertifisert etter ISO 14001 og har intensivert arbeidet innen bærekraft og taksonomi. Vi søker nå:

Markedsanalytiker

 

Seksjon Energidisponering og Handel har ansvar for selskapets kraftforvaltning, blant annet fysisk krafthandel, produksjonsoptimalisering, strategi og forretningsstøtte innenfor krafthandel og langsiktig kraftanalyse. Avdeling for Strategi og Forretningsstøtte skal jobbe nært den operative driften i selskapet for å raskere kunne operasjonalisere og igangsette nye tiltak. Avdelingen skal også være bindeledd mellom Skagerak Kraft og resten av konsernets markedsaktiviteter og delta i ulike innovasjons- og utviklingsfora på tvers i konsernet.
Avdelingen skal ha et sterkt fagmiljø på kraftanalyse, koordinere arbeidet med strategiutviklingen i selskapet og delta aktivt i ulike prosjekter.
Vi ønsker oss deg som trigges av å maksimere verdi og minimere risiko i stadig mer komplekse energimarkeder. Du er engasjert og strukturert og ønsker å bidra til å utvide den eksisterende kjernevirksomheten i Skagerak Kraft sammen med våre kompetente og nyskapende kollegaer.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Arbeide med både kvalitativ og kvantitativ analyse av kraftmarkedet på lang sikt;

- Arbeide med langtidsprognoser av kraftprisen (LTP)
- Arbeide med input til og videreutvikling av Skagerak Krafts strategiverktøy, samt utvikling av dette.
- Deltagelse i prosjekter med fokus på leveranse og bruk av langsiktige kraftpriser internt i Skagerak Kraft og etter forespørsel til avdelinger i resten av konsernet
- Formidle analyseresultater til interne selskaper i konsernet og eksterne aktører etter behov

 • Ha eierskap til og bruk av operative prismodeller
 • Inneha til enhver tid oppdatert og aktuell kunnskap om og innsikt i kraftmarkedsanalyse og bidra som sparringspartner for aktuelle miljøer i selskapet
 • Etter behov være faglig rådgiver på og analysere verdien av fleksibilitet i fremtidens kraftmarked

Din profil:

 • Relevant økonomisk / teknisk / matematisk utdanning fra høyskole eller universitet
 • Kjennskap til enkel programmering og statistiske metoder er en fordel
 • Erfaring fra liknende arbeidsoppgaver og kjennskap til kraftmarkedet vil være en fordel, men personlige egenskaper og sterk analyseforståelse vektlegges
 • Analytisk profil med evne til å håndtere til dels komplekse problemstillinger
 • Trives med å arbeide på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer med god evne til kommunikasjon og nettverksbygging, samhandling og fremstilling skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode fleksibilitets- og velferdsordninger


Lurer du på noe?
Kontakt Leder Energidisponering og Handel Andreas Billington tlf: 920 13 908 /
e-post: andreas.billington@skagerakenergi.no

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Søknadsfrist: 4. desember 2022

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.