Fakta om Vinda

(Alle tall er foreløpige anslag)
Sted: Vinda i Øystre Slidre kommune, Oppland.
Produksjon: Ca 56 GWh
Fall: 231 meter
Kostnad: 255 mill kr
Fallrettigheter: Skagerak Kraft, Øystre Slidre kommune, Opplysningsvesenets fond, private grunneiere.
Minstevannføring: NVEs forslag: 280 l/s om vinteren og 720 l/s om sommeren.

Oppdatering 7.11.2018: Olje- og energidepartementet har avslått konsesjonssøknaden for Vinda kraftverk.

Norge har et nasjonalt mål om å øke produksjonen av fornybar kraft frem mot 2020. Skagerak Kraft arbeider for å bidra med sin andel og har planer for flere vannkraftutbygginger. Et av de større er i elven Vinda i Øystre Slidre kommune i Valdres.

Skagerak Kraft sitter med ca. 65 prosent av fallrettighetene i vassdraget, mens kommunen, Opplysningsvesenets fond og én grunneier sitter med de resterende. Skagerak er i dialog med de andre fallrettseierne for å se på et mulig samarbeid.

"Storkraft"

De foreløpige beregningene tyder på at kraftverket vil kunne få en årlig middelproduksjon på cirka 56 GWh. Det er så stort at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kategoriserer det som en større kraftutbygging. Det krever en grundig konsesjonsbehandling med både forhåndsmelding og konsekvensutredninger før en konsesjonssøknad kan sendes.

Kraftverket er planlagt med et inntak cirka 100 meter nedstrøms utløpet til vannet Søre Vindin. Derifra føres vannet i fjell ned til kraftstasjonen og videre ut i Heggefjorden. Det gir et fall på ca 231 meter.

Alltid konsekvenser

Vannkraftutbygginger vil alltid gi konsekvenser for omgivelsene, både positive og negative. Et eget konsekvensutredningsprogram skal kartlegge virkningene for natur og samfunn. For å redusere virkningene stilles det i dag alltid krav til minstevannføring ved slike utbygginger. En positiv effekt av utbyggingen vil være at det gir inntekter for grunneiere og kommunen.

NVE anbefaler utbygging

NVE anbefaler i innstilling til OED, datert 09.09.2017, at det gis konsesjon for Vinda kraftverk. NVE legger vekt på at en utbygging vil gi et betydelig bidrag til den nasjonale satsingen på fornybar energi. Kraftverket vil også gi inntekter til Øystre Slidre kommune og bidra til den lokale verdiskapningen. NVE mener de negative konsekvensene i driftsfasen er hovedsakelig knyttet til virkninger på kulturmiljø, naturmangfold, lokalt friluftsliv og fiske. For å bøte på dette foreslås betydelige slipp av minstevassføring. Det forutsettes at kraftverket blir installert med peltonturbiner for å redusere faren for spredning av abbor. Gjennomførte konsekvensutredninger er godkjent i tråd med reglene i plan- og bygningsloven. Et endelig konsesjonsvedtak vil trolig foreligge i løpet av 2018.

En moderne kraftutbygging

Det er lagt vekt på at utbyggingen skal gjøres så skånsom som mulig. Det vil ikke bli etablert reguleringsmagasin og hele vannveien vil bli lagt i fjell. De synlige inngrepene vil derfor i all hovedsak bli begrenset til inntaket ved Søre Vindin og kraftverket ved Heggefjorden. I anleggsperioden vil det bli noen ulemper knyttet til massehåndtering i forbindelse med bygging av tunnelen. Tunnelmassene utgjør en ressurs som kan benyttes til ulike samfunnsnyttige formål.  NVEs forslag til minstevassføring, betydelig flomoverløp og tilsig fra restfeltet vil bidra til at Vinda også etter utbygging vil framstå som et attraktivt område for friluftsliv.

Les mer om konsesjonssaken hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).