I energibransjen brukes det mange kraftuttrykk. Her gir Skagerak Energi deg en forklaring på de mest vanlige uttrykkene.
UttrykkForklaringForkortelse
Ampere (strøm)Målenhet for elektrisk strømstyrke. Strømmenmåles i ampere (A) som er et mål for den mengde elektrisitet som strømmer gjennom ledningene. (Dette kan sammenlignes med vannmengden som strømmer gjennom hageslangen)A
AggregatProduksjonsenhet for elektrisk energi som består av en generator og en turbin.
BølgekraftverkKraftverk drevet med bølgeenergi.
DamByggverk som demmer opp vannet i et magasin og gjør det mulig å regulere vannføringen i et vassdrag, demning. damfot - nederste del av en dam. damkrone - toppen av en dam
Driftssentral Sentral for overvåking og styring av overføringsanlegg og overvåking, styring og samkjøring av kraftverk.
Distribusjonsnett Fellesbetegnelse på lokalt fordelingsnett og hovedfordelingsnett
Elvekraftverk Kraftstasjon i elv hvor vannføringen bare i ubetydelig grad kan reguleres ved hjelp av magasin i tilslutning til stasjonen.
Fordelingstransformator Elektrisk transformator som transformerer ned til forbruksspenning (230 volt eller 400 volt).
Gasskraftverk Varmekraftverk som bruker gass som brensel.
GeneratorRoterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.
GigawattGW= gigawatt (1.000.000 kW)GW
Gigawatt timeGWh = gigawattime (1 mill. kWh - en million kilowattimer.GWh
HestekraftEn effekt (hk). En hestekraft tilsvarer 0.736 kW.HK
Hovedfordelingsnett Elektrisk ledningsnett med spenningsnivå 66-132 kV som binder sammen de lokale fordelingsnett (se det) og virker som et hovednett (se det) innen den enkelte landsdel. Hovedfordelingsnettet er bindeleddet mellom det landsomfattende hovednett og de lokale fordelingsnett.
HydrologiLæren om vannets forekomst, kretsløp og fordeling på landjorden. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper.
Høyspenning Elektrisk energi med spenning høyere enn1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm (i Norge).
Inntaksmagasin Magasin hvorfra vannet ledes ned til kraftverket.
Joule Joule (uttales jul) 1 J= 1 wattsekund, dvs. 1 kWh til- svarer 3,6 mill. J. Internasjonalt anbefalt og vedtatt som Norsk Standard (NS 1024). Felles enhet for energi i form av varmeenergi, mekanisk energi og elektrisk energi. kWh, MWh osv. brukes fortsatt for elektrisk energi.J
Jordkabel Strømøedning for legging i jorden.
Jordstrøm Elektrisk strøm som flyter i jorden.
Kraftledning Strømledninger over bakken inklusiv fundamenter, master, liner, isolatorer, jordliner o.a. Betegnelsene kraftlinje og luftledning brukes også om samme begrep.
Kraftselskap Foretak som produserer elektrisk energi og/eller utforer engrosdistribusjon.
Kraftstasjon Bygninger og installasjoner for produksjon av elektrisk kraft.
Kraftvarmeverk Varmekraftverk som produserer både elektrisk energi og varme (i form av damp eller varmt vann) til f.eks. boligoppvarming. Kraftvarmeverk er som regel det samme som mottrykksverk.
Kraftverk Anlegg for produksjon av elektrisk energi. Et kraftverk kan bestå av flere kraftstasjoner, magasiner og tunnelsystemer
KilowattKilowatt (1.000 watt) (effekt).KW
KilowattimeEn kilowattime er like mye energi som brukes når en varmeovn på 1.000 watt står på i en time.KWh
Lavspenning Elektrisk spenning opp til 1000 volt for vekselstrøm eller 1500 volt for likestrøm (i Norge). Kan variere fra land til land. Se også høyspenning og mellomspenning.
Likestrøm Elektrisitet der strømmen flyter kontinuerlig i en retning til forskjell fra vekselstrøm.
Lokalt fordelingsnettElektrisk ledningsnett som overfører energien fra hovedfordelingsnettet (se det) til den enkelte abonnent. Spenningsnivået i dette nettet varierer fra 230 V på det laveste trinn til 22 kV på det høyeste. De fleste abonnenter er tilknyttet nettet på 230 V nivå. Storforbrukere forsynes på høyere spenningsnivå.
Magasin Naturlig eller kunstig innsjø, hvor en samler vann i perioder med høyt tilsig og lavt forbruk. Når forbruket er stort, nyttiggjør en seg dette vannet.
Megawattegawatt (1.000 kW) En megawatt er 1.000 kilowatt.MW
MegawattimeMegawattime (1.000 kWh)MWh
OhmMåleenhet for elektrisk motstand
Omformer Maskin som omformer elektrisk energi av en art til elektrisk energi av en annen art, f.eks. vekselstrøm av 50 Hz til 162/3 Hz (jernbaneomformer) eller vekselstrøm til likestrøm
Pumpekraftverk Kraftverk som enten kan brukes til kraftproduksjon eller til å pumpe vann opp i inntaksmagasinet for senere bruk.
RegionalnettSe hovedfordelingsnett.
SentralnettLandsomfattende overføringsnett med spenning lik eller høyere enn 220kV.
Sjøkabel Kraftledning i eller på sjøbunnen.
SolcelleInnrettning som produserer strøm når solen skinner på den.
SpillvarmeVarmeenergi som ikke er blitt utnyttet og som avgis til omgivelsene f.eks. i industrier, i varmekraftverk osv.
Stikkledning Ledning fra fordelingsnettet til bolighus m.v.
Strømførende lineDen delen av kraftledningen som førerer elektrisk strøm. Som regel en aluminiumsline med stålkjerne eller en kopperline.
Transformator Apparat som omgjør elektrisk vekselstrøm av en spenning til vekselstrøm av en annen spenning.
Transformatorkiosk Nettstasjon hvor alt elektrisk utstyr er plassert innelukket i en værbestandig og beskyttende konstruksjon.
TransmisjonsnettSe sentralnett.
Turbin Turbinen er en del av aggregatet. Den er utformet som et hjul med skovler og festet til en akse som roterer. Vannturbiner gir generatoren roterende bevegelser. Det er samme prinsippet med turbin brukt i varmekraftverk, men da er det damp og ikke vann som føres inn i turbinen.
TerrawattTW = terrawatt (1.000.000.000 kW)TW
TerrawattimeEn terrawattime er en milliard kilowattimer.TWh
Tørrår År med mindre nedbør enn normalt.
VoltSpenning mellom to punkter i en strømkrets. Kan beskrives som elektrisk ”trykk” (Dette kan sammenlignes med vanntrykk i en hageslange).V
Vannkraftverk Kraftverk som omdanner vannets stillingsenergi til elektrisk energi. Omfatter i videste forstand også tidevannsverk.
Virkningsgrad Forholdet mellom den energimengde en far ut av et kraftverk i form av elektrisitet og den energimengde som blir utviklet f.eks. i form av varme i et varmekraftverk. I et gasskraftverk kan dette forholdstallet kommet opp i 50 %. Det vil si at av den varmen som produseres, blir halvparten omgjort til elektrisitet mens den andre halvparten fores ut av kraftverket med kjolevannet. I et vannkraftverk kan virkningsgraden være over 90 prosent. Dvs. at mer enn 90 prosent av vannets stillingsenergi blir til elektrisk energi.
VindturbinInnrettning for å prodsuere strøm fra vindenergi.
WattEnhet for elektrisk effekt. En watt er den effekt som utvikles i en leder det går strøm på 1 ampere og hvor spenningsfallet over lederen er 1 volt.
Watt peakAngir en solcelle sin maksimale effektwp