Fornybar vannkraftproduksjon

Skagerak Krafts kraftproduksjon er i spotprisområdene NO1, NO2 og NO5. Hver dag gjennom hele året anmelder vi tilgjengelige kraftproduksjon i spotmarkedet. Denne effekten fordeler seg på våre ulike kraftstasjoner og aggregat, som alle har særegne kostnader forbundet med produksjon av kraft. Kostnaden ved å produsere kalles vannverdi og utrykker minimumspris for beslutning om vannet skal produseres nå eller senere.

Beregning av vannverdi

Vi bruker avanserte modeller for å optimalisere produksjonen basert på tilsig, magasinfylling og etterspørsel etter strøm. Vannverdien påvirkes blant annet av magasinfylling relatert til det enkelte kraftverk, virkningsgrad per aggregat, start-stopp-kostnader, tilsigs- og prisprognoser på kort og lang sikt. Modellene håndterer usikkerhet og sammenheng mellom tilsig og pris ved hjelp av avanserte algoritmer.

Både tilsig og pris er stokastiske størrelser på kort og lang sikt og medfører en betydelig usikkerhet ved beregning av vannverdien til det enkelte kraftverk. Tilsiget avhenger av nedbør, temperatur og snømengde. Kraftprisen i markedet avhenger av tilsig, magasinfylling, forbruk, kostnaden og kapasiteten til termisk kraftproduksjon, vind, sol og overføringskapasiteter i nettet. Tilsigsprognose og markedsbeskrivelse brukes som input til våre egne optimaliseringsmodeller.

Spot markedet

Skagerak Kraft bruker NordPool sin krafthandelsbørs for omsetning av store deler av sin kraftproduksjon. Her blir avtaler for pris og volum laget for salg av kraft mellom selger og kjøper for den kommende dagen. NordPool opplyser at i dag er det ca 360 kjøpere og selgere på "day-ahead market" og at det er ca 2.000 ordre for kjøp og salg hver dag. NordPool har et fast handelsmønster og kl 12.00 hver dag er siste frist til å legge inn salgs- og kjøpsbud. Kort tid etter fristen foreligger kjøps- og salgsavtalene for kommende dag.