Som et verktøy for systematisk miljøarbeid med kontinuerlig fokus på miljøforbedringer, er vi er sertifisert etter standarden for miljøledelse, NS-EN ISO 14001:2015.  

ISO 14001 er en internasjonalt anerkjent standard for miljøledelse. Den inneholder detaljerte krav til hvordan et miljøledelsessystem skal bygges opp. Opprettholdelse av sertifiseringen krever at selskapets miljøledelsessystem og miljøprestasjon jevnlig blir revidert av en uavhengig tredjepart. 

Standarden setter krav til at selskapet vektlegger kontinuerlig forbedring, overholdelse av regelverk knyttet til miljø, og at vi har oversikt over selskapets aktiviteter som påvirker miljøet. Vi har et miljøregnskap som inngår i selskapet målstyring og bærekraftrapportering. Dette omfatter klimaregnskapet og de miljømål vi har satt for ivaretagelse og oppfølging av utpekte vesentlige miljøaspekter.