Vi ønsker at alle skal ha en fin opplevelse i vinterfjellet. Vær derfor spesielt oppmerksom på regulerte vann med usikker is. Vi oppfordrer alle til å følge oppkjørte og merkede løyper, og ta hensyn til advarselsskilt og sperringer.

  • Varsom.no finnes oppdatert informasjon om isforholdene i Norge
  • Isvettregler (se nederst på siden)

Usikker is på regulerte vann

Flere vann i nære skiområder er regulerte magasin. Vær derfor obs på usikker is hvis du ferdes på ski eller scooter over regulerte vassdrag.

På regulerte vann som brukes til kraftproduksjon er isen stedvis svekket og dårligere enn på andre vann. Det kan være ved; inntak og utløp av vanntunneler, bekker, bekkeinntak og elveos. Inntak kan være plassert både langs land og ute i vannet. All ferdsel på islagte vann og vassdrag må skje med største varsomhet.

Overvann

Store snømengder kan føre til overvann. Snøen presser isen ned slik at vannet flommer opp på isen, men under snølaget. Ofte kan det være vanskelig å se hvor isen er utrygg under slike forhold. Overvann er ofte en indikasjon på usikker is.

Skagerak Kraft tar ansvar

Skagerak Kraft gir tilskudd til løypekjøring og trykking av friluft/løypekart i forbindelse med våre regulerte vassdrag. I prosessen oppfordres det til å fremheve usikre områder, og legge løypetraseene utenom regulerte vann og ras- og skredutsatte områder.