Ulla-Førre er Norges største samling med kraftverk og utnytter vann fra et over 2 000 kvadratkilometers nedbørsfelt i Aust-Agder og Rogaland fylke. Statkraft er hovedregulant for vassdraget, og Skagerak Kraft eier 1,49% av kraftproduksjonen gjennom eierskapet i Otrakraft. Suldalsheiane, Bykleheiane og Lyseheiane er de største delene av nedbørsfeltet. Videre omfatter det Ulledalsåna, Førreåna og deler av Bratteliåna som alle renner ned i Suldalsvannet. Blåsjø er hovedmagasin for kraftverkene og totalt omfatter anlegget 20 større og mindre dammer og over 100 km med tunneler.

De fire kraftverkene og en pumpestasjon som utgjør Ulla-Førre har en årsproduksjon som tilsvarer omtrent 3,5% av Norges energiforbruk. Kraftkomplekset er utformet for å utnytte og utjevne nedbørsvariasjoner ved at flere av kraftverkene kan kjøres som pumpekraftverk som løfter vann tilbake opp i magasinene.

Utbyggingen av Ulla-Førre skjedde i hovedsak på 1980 tallet selv om Stortinget så tidlig som i 1912 ga grønt lys til å kjøpe fallrettighetene. Utbyggingen ga også store infrastrukturforbedringer som helårlig forbindelse til Østlandet på nordsiden av Suldalsvannet. Laksebestanden i Suldalslågen søkes bevart ved at vesentlig mengder vann slippes forbi Hylen kraftverk.

*Tallene referer til anlegg der Skagerak Kraft har eierandeler.