Forsterking ved Hoppestadvatn:

Sted: Flesberg kommune, Viken fylke.
Høyeste regulerte vannstand: 563 moh.
Laveste regulerte vannstand: 550 moh.
Periode: Mai-september 2021.
Kostnad: Ca. 8 millioner kroner.
Byggherre: Skagerak Kraft AS.
Entreprenør: Consolvo AS.
Prosjektering: Sweco AS.

Arbeidene ved dammen på Hoppstedvatnet planlegges igangsatt når snøen forsvinner på Blefjell, trolig i løpet av mai 2021. Hoppestadvatnet er inntaksmagasin for Vrenga kraftverk og betongplate-dammen ble etablert i perioden 1958-1960.

En av mange dammer som forsterkes

Dammen skal forsterkes etter at regelverket for damsikkerhet ble strengere for drøyt ti år siden. Skagerak Kraft har forsterket en rekke dammer i løpet av disse årene, blant annet Sønstevatndammen på Imingfjell og dammene ved Fiskeløysen på Blefjell.

Det er relativt sett en liten jobb som skal gjøres, sammenlignet med tilsvarende arbeider andre steder. Det vil bli støpt betongklosser i bunn av pilarene som forankres til fjellfundamentet med gyste stag. I tillegg vil det bli noen mindre betongarbeider på sidedammen.

Normal anleggsstøy

Arbeidene vil medføre normal anleggsstøy i anleggsperioden fra mai til september 2021. Borearbeidene vil i hovedsak foregå på yttersiden og nedsiden av dammen. Dermed vil hytte- og friluftsområdene lenger inn på Blefjell i stor grad skjermes mot støyen. 

Det vil bli noe anleggstrafikk i forbindelse med arbeidene. Det planlegges redusert hastighet på hovedveien opp mot Fagerfjell-området.

Tilnærmet normal vannstand 

Arbeidene kan i noen grad påvirke vannstanden. Det er likevel de sesongmessige variasjonene som er størst slik at vannstanden vil fremstå som relativt normal for allmennheten.