Fiskeløysen er det øverste magasinet i Gjuva- og Vrengja-vassdraget. Magasinet har tre mindre dammer, en hoveddam og to sperredammer. Hoveddammen besto av tre seksjoner; en midtseksjon med to landtilslutninger. Midtseksjonen er en spesiell stål- og treverkskonstruksjon, kalt stålbukkedam. Søndre landtilslutningsseksjon er en fyllingsdam og nordre landtilslutningsseksjon er i betong. De to sperredammene er fyllingsdammer. Dammene ble bygd på 60-tallet, men på bakgrunn av nye myndighetskrav så må dammene forsterkes.

Hva ble utført av arbeid

Fyllingsdammene ble forsterket med steinmasser. Hoveddammens stålbukkedel ble revet og erstattet med en ny betongdam. Sperredamsdel ble forsterket. Overløpsterskel fikk samme lengde og kotehøyde som tidligere dam (788,00 moh.)

Uendret regulering

Høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV og LRV) i magasinet vil være den samme som før ombyggingen.