Otravassdraget har sitt utspring fra Setesdalsheiene i Bykle kommune i Aust-Agder. Derfra løper elva Otra ned gjennom Setesdalen og renner ut i havet ved Kristiansand. Nedslagsfeltet for vassdraget er mer enn 3 700 kvadratkilometer stort. De største innsjøene i vassdraget er Åraksfjorden og Byglandsfjorden.

Omtrent 2% av Norges kraftproduksjon hører hjemme i Otravassdraget. Skagerak Kraft er medeier i Otrakraft som eier og drifter flere store kraftverk i vassdraget. I tillegg er vi deleier i Hekni kraftverk.

Elven Otra er lakseførende opp til Vigeland i Vennesla og den spesielle laksefisken bleke finnes i Byglandsfjorden. Spesiell kalkholdig grunn øverst i Setesdal gir elvevannet god bufferevne mot forsuring og gir gode vilkår for laksen.

*Tallene referer til anlegg der Skagerak Kraft har eierandeler.