Sira-Kvina vassdraget omfatter benytter vann fra fylkene Aust- og Vest-Agder og Rogaland. Nedslagsfeltet er omtrent 2 700 kvadratkilometer. Årsproduksjonen for kraftverkene i vassdraget tilsvarer omtrent 5% av Norges kraftproduksjon. Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet i 1963 med hensikt å bygge ut kraftkildene i Sira- og Kvinavassdragene. Skagerak Kraft eier i dag 14,6% av produksjonen gjennom sitt eierskap i Sira-Kvina kraftselskap.

Kvinavassdraget er ledet inn på Siravassdraget for å kunne utnytte et felles fall ned til Tonstad kraftverk som er blant Norges aller største kraftverk. Derfra renner vannet videre ut i havet ved Åna-Sira. Totalt er det bygget 7 kraftverk med tunnelsystemer og reguleringsmagasin. Både Svartevann og Roskrepp er blant de best regulerte flerårsmagasinene i Norge.

Det er gjennomført frivillige miljøtiltak i begge delene av vassdraget. På Kvinasiden har man blant annet etablert minstevannsføring med spesiell steinlegging for laksevandring i enkelte stryk. Ved foten av Svartevannsdammen er det laget en kunstig myr som et viktig miljøtiltak i forbindelse med steinuttak til damrehabiliteringen.

*Tallene referer til anlegg der Skagerak Kraft har eierandeler.