Kragerøvassdraget, også kalt Tokevassdraget eller Drangedalvassdraget, omfatter innsjøen Toke med tilhørende tilløpselver. Vassdraget har sitt utløp i havet ved Kragerø. Vassdraget har et tilsigsfelt på i overkant av 1 200 kvadratkilometer som i hovedsak ligger i Drangedal kommune i Telemark fylke. Et av hovedtilløpet er Gautefallelva som har tilførsel fra Gautefallheia. Et annet hovedtilløp er Suvdøla som kommer fra Nissedalsheia.

Skageak Kraft har fem kraftverk fra utløpet av Toke og ned til havet ved Kragerø. 

Ålefangstanlegg

Ved inntaket til Dalsfoss er det bygd et spesielt ålefangstanlegg som for utvandrende ål. Ålen fanges i en spesiell ålekasse som heises opp og tømmes av driftspersonellet i Kragerø. Ålen fraktes helt ned til sjøen hvor den slippes ut. I forbindelse med byggingen av kraftverket ble det også laget en ålevandringsløsning for å gjøre det lettere for oppvandrende ål å passere dammen.

Fredet

Det ble gitt tillatelse til å benytte elva ned til Sannidal og Kragerø til tømmerfløting i 1774. I 1972 ble tømmeret for siste gang slept over Toke og fløtet videre ned Kragerøvassdraget.

*Tallene referer til anlegg der Skagerak Kraft har eierandeler.