Vannkraft er klimavennlig energiproduksjon, og vil ha avgjørende betydning for energiomstillingen mot et fornybart nullutslippssamfunn.

Verdens miljø- og klimamål setter krav til at vi i et komplekst og teknologisk samfunn må finne en balanse mellom økonomiske, sosiale og miljømessige valg som tas for å drifte storsamfunnet. Det er fokus på klimaendringer og behov for fornybar energi.

Kraftproduksjon har innvirkning på miljøet

Klimaendringene utfordrer og inspirerer oss til å se på vannkraft med nye øyne. Det handler ikke bare om å bygge ut mer, men også om å utnytte ressursene våre på en mest mulig bærekraftig måte.

Miljøutfordringene i samfunnet er et resultat av menneskeskapte aktiviteter og de valg vi tar hver dag. All kraftproduksjon har innvirkning på miljøet. Virkningene av produksjon av elektrisk energi fra vannkraft er i hovedsak lokale, og knyttet til fysiske inngrep i naturmiljøet og påvirkning på naturmangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. 

Skagerak Kraft skal til enhver tid rette seg etter de vilkår som er gitt i myndighetenes godkjenninger, basert på kunnskapsbaserte vurderinger og prinsippet om beste praksis.

ISO 14001-sertifisert

Vi tar miljøansvar og jobber kontinuerlig for å minimere miljøpåvirkningen av våre aktiviteter. Vi har som mål å være en sikker og ansvarlig produsent av elektrisk kraft, og våre kraftanlegg er sertifisert i henhold til den anerkjente miljøstandarden ISO 14001.