Seljordsvatnet har i uminnelige tider hatt en stamme av storørret. Byggingen av Sundsbarm kraftverk i 1970 ser ikke ut til å ha endret det, men det har vært vanskelig å si hvor stor og livskraftig stammen faktisk har vært. Frem til årtusenskiftet var det dårlig med fangsttall og fisketellinger.

Kraftverksavløp i viktig gyteelv

Vannet fra Sundsbarm kraftverk renner ut i Vallaråi, som er den viktigste gyteelven for storørreten. Elven har stort sett bratte elvekanter og flat elvebunn. Det gir gode gyteforhold selv med varierende vannmengder, men vannkraftproduksjon er aldri helt uproblematisk for fisken.

Etter år 2000 er det gjennomført flere miljøundersøkelser i Vallaråi for å se på levevilkårene til storørreten.

Tiltak med lovende resultater

I periodene 2008 til 2010 ble det gjennomfør fiskeundersøkelser i regi av Universitetet i Sørøst-Norge (den gang Høgskolen i Telemark). Det ble observert fisk på over 10 kilo på elvestrekningen, men det ble foreslått tiltak for å styrke bestanden ytterligere:

  • Senking av elvekantarealet nedstrøms brua over til kraftverket.
  • Steinsetting av en strekning på cirka 50 meter for å gi fisken hvileplasser opp strekningen.
  • Bygging av tre motstrøms kiler inn i elveforbygningen, med utlagte steinblokker for å gi gunstig vannstrøm for ørreten.

Tiltakene ble fulgt opp med nye undersøkelser i årene 2014 til 2017. Resultatene tyder på at tiltakene virker. Tellingene viser større tetthet av ørret samtidig som størrelsene har gått opp.

Resultatene gjør det aktuelt å gjennomføre flere tiltak, kanskje særlig bygging av flere motstrøms kiler. Tiltakene må gjøres i samråd med flere andre tiltakshavere siden det er flere krysninger av strømkabler og vann- og avløpsledninger på strekningen.

Grusrygg tørrlegger gyteområde

Området utenfor avløpet til Sundbarm kraftverk er et av de beste gyteområdene på strekningen. Der er det et gjentagende problem at det i flomsituasjoner bygger seg opp en grusrygg av stein og grus som kommer ned Lakshølfossen. Den har ikke så stor betydning for kraftproduksjonen, men den tørrlegger gyteområdet ved lav vannføring.

Grusryggen har bygd seg opp tre ganger etter år 1990, siste gang i 2015. Grusryggen er fjernet to ganger tildligere, og Sundsbarm kraftverk har fått tillatelse av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å fjerne grusryggen fra 2015. Dette ble gjort i august 2018. Samtidig ble det utført tiltak for å bedre oppvandring for fisk nedstrøms Vallaråi bro.

Grusryggen ved Lakshøl. Grusryggen utenfor avløpet til Sundsbarm har bygd seg opp tre ganger etter 1990.