Innerst i Bryggevannet i Skien har den nye fisketrappa gitt et etterlengtet løft for hele området. Den opprinnelige trappa fra 1976 fikk et stadig større vedlikeholdsbehov inntil den ble totalskadd i høstflommen i 2015.

- Da fisken tok seg opp trappa ble den skadet, så vi var nødt til å gjøre noe, forteller prosjektleder og byplanlegger hos Skien kommune, Marja Skotheim Folde.

Nødvendig spleiselag

Løsningen ble et frivillig spleiselag og samarbeid hvor en rekke aktører har bidratt. Folde sier det var en forutsetning for at prosjektet kunne realiseres relativt raskt. Det ble brukt ett år på prosjektering og arbeidene startet høsten 2017. Siden begynnelsen av juni har fisken vandret opp trappa som ligger vegg i vegg med Eidet kraftstasjon.

- Regulantene har bidratt økonomisk og med mer vann selv om det ikke forelå noe pålegg. Grenland Sportsfiskere har også hatt et stort engasjement for trappa, sier hun.

Første i sitt slag

FisketrappMange av de fisketrappene som er bygd i Norge er resultat av iherdig innsats fra frivillige som Grenland Sportsfiskere. De er stort sett utformet med tanke på de mest svømmedyktige fiskene, og spesielt laksen. Den nye trappa er laget med omtanke for flere arter.

- Den kalles en spaltetrapp. I en slik trapp blir vannhastigheten redusert nede langs bunnen, samtidig som store stein bryter ned energien i vannet ytterligere. Vannet stuves opp i kulpene hvor fisken kan hvile før den går videre. Trappen har en slak helning oppover, og sammen med den lave vannhastigheten på bunnen klarer også rødlistearter som ål og havniøye å vandre oppover.

Trappa er etter sigende den første i Norge som er bygd universelt utformet for alle de fire fiskeslagene, men flere andre land har lang tradisjon for å bygge slike fisketrapper. Den er blitt til i et tverrfaglig samarbeid mellom Grenland Sportfiskere, biologer, landskapsarkitekter og ingeniører fra UNI Research, Multiconsult og Skien kommune.

- Den er tegnet av Sebastian Stranzl fra UNI research, Hilde Bruheim Johnsbåorg og Morten Kraabøl fra Multiconsult. En nøkkel i arbeidet har vært tett tverrfaglig samarbeid mellom landskapsarkitektur, byutvikling, hydrologi og biologi, sier Folde.

Tveito entreprenør har stått for byggingen av trappen.

Revitalisert byrom

Prosjektet er ett av tiltakene i sentrumsløftet Skien 2020. Det lille byrommet skal gi god og variert tilgjengelighet til vannet og kunne formidle kraftverkenes historie og vassdraget.

- Vi pleier å si at vi har laget en trapp for laks, ørret, ål, havniøye og mennesker. Det er den første brikken i prosjektet Bryggevannet rundt, som er en bryggevandring som binder sammen utviklingsområdene langs vannet.

Folde tok det som en bekreftelse på at de hadde lykkes da hun en ettermiddag i sommer oppdaget at Grenland Tangoklubb arrangerte dansekveld der.

Jobber med fisketeller

Fisketrappa ved Eidet:

  • Universelt utformet for laks, ørret, ål og havniøye.
  • Finansiert av Skien kommune, regulantene og Miljødirektoratet.
  • Kostnad: 8 millioner kroner
  • Spaltetrapp
  • 5 høydemeter
  • 15 trapper
  • Vannføring: 1 m3/s

I begynnelsen av juni ble det satt vann på trappa. 1 kubikkmeter per sekund strømmer gjennom spaltene i vandringssesongen. Neste løft blir å få på plass en fisketeller og øke publikumsattraksjonen.

- Vi har flere ideer. Telleren skal utstyres med et videokamera, og bildene fra dette kan vises flere steder. Vi vil jobbe videre med formidlingen av stedet, vassdraget og oppgangen av fisk i byrommet, sier Folde.

Åpnes under Mersmak

Før dette er på plass er det tid for offisiell åpning under Mersmakfestivalen i Skien den 24. august.
8 millioner har trappa kostet. Den er et spleiselag mellom Skien kommune og regulantene.

Sammen med de andre regulantene har Skagerak Kraft bidratt med 3,1 millioner kroner i finansiering, mens Miljødirektoratet har gitt et tilskudd på 1,5 millioner kroner. I tillegg har Grenland Sportsfiskere bidratt med en betydelig dugnadsinnsats.

Folde foran fisketrapp