Skagerak Kraft loggfører og overvåker løpende minstevannføring og magasinrestriksjoner for å beskytte ferskvannslivet. Vi har også selvpålagte restriksjoner i enkelte vassdrag som er strengere enn konsesjonskrav. Dette bidrar til å bedre levevilkår oppstrøms og nedstrøms kraftverkene.

Skagerak Kraft setter årlig ut fisk for opprettholdelse av fiskebestand i henhold til konsesjonskrav. Antall fisk som settes ut rapporteres årlig i konsernets bærekraftsrapportering.

I forbindelse med bygging og drift av våre anlegg, legger Skagerak Kraft vekt på å legge til rette for naturlig revegetering. Ved behov for aktiv revegetering, gjøres dette ved bruk av naturlig stedegne frøsorter.

Ved Hogstad Kraftverk i Siljan er Skagerak Kraft i gang med et prosjekt som styrker det biologiske mangfoldet. Grøntområder skal omgjøres til blomstereng, der både både insekter og stedsegne blomster trives. Driftsavdelingen har også satt opp insektshoteller som et ledd i arbeidet. Tiltaket kom i stand etter et forbedringsforslag i Skagerak Kraft, og det vurderes å anlegge blomsterenger ved andre kraftverk.

Rødlistede arter

Ålen er sårbar i forbindelse med utvandring i regulerte elver. I Kragerøvassdraget har vi rutiner for ivaretagelse av ålens opp- og utvandring, og ålen flyttes manuelt til og fra Toke magasinet.  
Ved bygging av nye kraftverk prøver vi å finne løsninger hvor ålen sikres best mulig forhold for opp- og nedvandring i naturlig elveleie.  

Skagerak har elvemuslinger i tilknytning til våre regulerte vassdrag, og disse ivaretas i hht. konsesjonskrav.

Svartlistede arter

Skagerak Kraft har innført aktiviteter for bekjempelse av lupiner i alle driftsområder. Dette koordineres med rutinemessige driftsoppgaver for opprydding i og langs vassdragsanleggene våre.