Området utenfor avløpet til Sundbarm kraftverk er et av de beste gyteområdene for ørreten i Seljordsvatnet.

Flom ødelegger gyteområde

I år med ekstraordinære flomsituasjoner fraktes stein og grus ned Lakshølfossen og danner en grusrygg midt i gyteområdet. Grusryggen har ikke så stor betydning for kraftproduksjonen, men den tørrlegger gyteområdet ved lav vannføring.

Grusryggen har bygd seg opp tre ganger etter år 1990, siste gang i 2015. I august ble den fjernet nok en gang etter at Sundsbarm kraftverk hadde innhentet tillatelser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og lokale grunneiere. Bortimot 2500 kubikkmeter masse ble fjernet i løpet av tre dager.

Enklere oppvandring

Samtidig med arbeidet ble det også gjort tiltak for å bedre oppvandring for fisk nedstrøms Vallar bru. Det ble laget en djupål i elva slik at fisken også kan vandre opp ved lav vannstand. Arbeidene er gjort i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.