Driftsområdene har gode rutiner for grindrensk og opprydding i vassdragene. Spesielt viktig er det at vi samler opp plast og annet uorganisk materiale som kommer flytende, og bidrar på denne måten til at plast ikke kommer videre ut til sjøen. Ved små mengder blir plasten sortert og levert som energiplast. I situasjoner der det er store mengder diverse avfall som samler opp ved grindrensk og opprydding, som f.eks. etter flom og ekstremvær, blir alt levert som restavfall.

Håndtering av avfall etter grindrensk og annen opprydding i vassdrag:

  • Organisk materiale: Tilbakeføring til naturen ved naturlig forråtnelse der dette er mulig uten å skape visuell forsøpling. Situasjon, type og mengde avfall må vurderes.
  • Uorganisk materiale: Skal fjernes og sorteres i hht Skagerak Krafts sorteringsveileder for avfall. Avfallet leveres til godkjent anlegg for avfallshåndtering.