Skagerak Kraft i Skiensvassdraget

  • 9 kraftverk
  • 13 magasiner
  • Total produksjon på 1875 GWh

Fornybar og klimavennlig er fordelene som trekkes frem når det snakkes om den norske vannkraften. At den også er et viktig virkemiddel for å redusere flomskader er ikke like godt kjent.

– Bare langs Skiensvassdraget i Telemark er samfunnsverdien anslått til to-tre milliarder kroner i reduserte flomskader, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Tallene henter han fra en rapport som Multiconsult har utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge. I rapporten er det sett spesielt på Skiensvassdraget, eller Telemarksvassdraget som det også kalles.

Notodden utsatt ved flom

Seksjonsleder Brian Glover fra Multiconsult presenterte rapporten på et arrangement på Strøm Mat & Bar i Skien den 22. mars.

- Vi har funnet ut at bare for Notodden utgjør unngåtte skader 46 millioner kroner årlig. Vi har ikke like gode data for Skien, men har beregnet at tilsvarende tall der er på minst 20 millioner kroner.

Multiconsult har kommet frem til at regulantene hvert år sparer samfunnet for flomskader for 100 millioner kroner bare i Skiensvassdraget. Det gjør de ved å holde igjen vann eller tappe ned magasinene når situasjonen krever det.

Høstflommene verst

Diagram som viser forskjell på vår- og høstflommer i Skiensvassdraget.Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig anslått at det er en 40-60 prosents sjanse for en vårflom på Østlandet nå i år. Faren er trolig mindre i Skiensvassdraget, blant annet som følge av svært god reguleringsgrad, men det er uansett ikke vårflommene som gir størst grunn til bekymring.

- Det er ikke vårflommene som gir de største utfordringene, men sommer- og høstflommer som øker mest på grunn av klimaendringene, sier Glover.

Han understreket at deres beregninger var gjort på historiske data fra nyere tid, men tegner samtidig et bilde av at klimaendringene med våtere og villere vær gjør utfordringene med høstflommene enda større i årene som kommer.

Økt sommervannstand kan gi mer flom

Mange av reguleringene i Skiensvassdraget er for tiden oppe til revidering gjennom såkalte vilkårsrevisjoner. Krav om økt sommervannstand i magasinene er et vanlig tema. Avdelingsdirektør Rune Flatby fra NVE understreker at det er mange ulike og til dels motstridene samfunnshensyn som skal avveies i vilkårsrevisjonssakene.

- Det vil ofte være en forventning om høyere vannstand sommerstid. Hensynet til flomdemping, og verdien av regulerbar og fornybar energi, gjør at det må gjøres grundige faglige vurderinger av dette i de større vassdragene. Til syvende og sist er det politikerne som avgjør, konstaterer han samtidig.

Morgenmøte på Strøm om flomdemping