• A = ampere (strøm) Målenhet for elektrisk strømstyrke. Strømmenmåles i ampere (A) som er et mål for den mengde elektrisitet som strømmer gjennom ledningene. (Dette kan sammenlignes med vannmengden som strømmer gjennom hageslangen)
   
 • Aggregat Produksjonsenhet for elektrisk energi som består av en generator og en turbin.
   
 • Bølgekraftverk Kraftverk drevet med bølgeenergi.
   
 • Dam Byggverk som demmer opp vannet i et magasin og gjør det mulig å regulere vannføringen i et vassdrag, demning. damfot - nederste del av en dam. damkrone - toppen av en dam
   
 • Driftssentral  Sentral for overvåking og styring av overføringsanlegg og overvåking, styring og samkjøring av kraftverk.
   
 • Distribusjonsnett Fellesbetegnelse på lokalt fordelingsnett og hovedfordelingsnett
   
 • Elvekraftverk Kraftstasjon i elv hvor vannforingen bare i ubetydelig grad kan reguleres ved hjelp av magasin i tilslutning til stasjonen.
   
 • Fordelingstransformator Elektrisk transformator som transformerer ned til forbruksspenning (230 eller 400 volt).
   
 • Gasskraftverk Varmekraftverk som bruker gass som brensel.
   
 • Generator Roterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.
   
 • GW GW= gigawatt (1.000.000 kW)   
   
 • GWh GWh = gigawattime (1 mill. kWh - en million kilowattimer. 
   
 • Hestekraft En effekt (hk). En hestekraft tilsvarer 0.736 kW.
   
 • Hovedfordelingsnett Elektrisk ledningsnett med spenningsnivå 66-132 kV som binder sammen de lokale fordelingsnett (se det) og virker som et hovednett (se det) innen den enkelte landsdel. Hovedfordelingsnettet er bindeleddet mellom det landsomfattende hovednett og de lokale fordelingsnett.
   
 • Hovednett Nettet gjør det mulig å overføre elektrisk energi mellom landsdeler og til/fra våre naboland.
   
 • Hydrologi Læren om vannets forekomst, kretsløp og fordeling på landjorden. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper.
   
 • Høyspenning Elektrisk energi med spenning høyere enn1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm (i Norge).
   
 • Inntaksmagasin Magasin hvorfra vannet ledes ned til kraftverket.
   
 • J - Joule (uttales jul) 1 J= 1 wattsekund, dvs. 1 kWh til- svarer 3,6 mill. J. Internasjonalt anbefalt og vedtatt som Norsk Standard (NS 1024). Felles enhet for energi i form av varmeenergi, mekanisk energi og elektrisk energi. kWh, MWh osv. brukes fortsatt for elektrisk energi.
   
 • Jordkabel Strømledning for legging i jorden.
   
 • Jordstrøm Elektrisk strøm som flyter i jorden.
   
 • Kraftledning Strømledninger over bakken inklusiv fundamenter, master, liner, isolatorer, jordliner o.a. Betegnelsene kraftlinje og luftledning brukes også om samme begrep.
   
 • Kraftselskap Foretak som produserer elektrisk energi og/eller utforer engrosdistribusjon.
   
 • Kraftstasjon Bygninger og installasjoner for produksjon av elektrisk kraft.
   
 • Kraftvarmeverk Varmekraftverk som produserer både elektrisk energi og varme (i form av damp eller varmt vann) til f.eks. boligoppvarming. Kraftvarmeverk er som regel det samme som mottrykksverk.
   
 • Kraftverk Anlegg for produksjon av elektrisk energi. Et kraftverk kan bestå av flere kraftstasjoner, magasiner og tunnelsystemer
   
 • kW kW = kilowatt (1.000 watt) (effekt)
   
 • kWh kWh = kilowattime (energi) En kilowattime er like mye energi som brukes når en varmeovn på 1.000 watt står på i en time. 
   
 • Lavspenning Elektrisk spenning opp til 1000 volt for vekselstrøm eller 1500 volt for likestrøm (i Norge). Kan variere fra land til land. Se også høyspenning og mellomspenning.
   
 • Likestrøm Elektrisitet der strømmen flyter kontinuerlig i en retning til forskjell fra vekselstrøm
   
 • Lokalt fordelingsnett Elektrisk ledningsnett som overfører energien fra hovedfordelingsnettet (se det) til den enkelte abonnent. Spenningsnivået i dette nettet varierer fra 230 V på det laveste trinn til 22 kV på det høyeste. De fleste abonnenter er tilknyttet nettet på 230 V nivå. Storforbrukere forsynes på høyere spenningsnivå.
   
 • Magasin Naturlig eller kunstig innsjø, hvor en samler vann i perioder med høyt tilsig og lavt forbruk. Når forbruket er stort, nyttiggjør en seg dette vannet.
   
 • MW MW = megawatt (1.000 kW) En megawatt er 1.000 kilowatt.
   
 • MWh MWh = megawattime (1.000 kWh)
   
 • Ohm Måleenhet for elektrisk motstand
   
 • Omformer Maskin som omformer elektrisk energi av en art til elektrisk energi av en annen art, f.eks. vekselstrøm av 50 Hz til 162/3 Hz (jernbaneomformer) eller vekselstrøm til likestrøm
   
 • Pumpekraftverk Kraftverk som enten kan brukes til kraftproduksjon eller til å pumpe vann opp i inntaksmagasinet for senere bruk.
   
 • Regionalnett Se hovedfordelingsnett
   
 • Sentralnett Landsomfattende overføringsnett med spenning lik eller høyere enn 220kV
   
 • Sjøkabel Kraftledning i eller på sjøbunnen.
   
 • Solcelle Innretning som produserer strøm når solen skinner på det
   
 • Spillvarme Varmeenergi som ikke er blitt utnyttet og som avgis til omgivelsene f.eks. i industrier, i varmekraftverk osv.
   
 • Stikkledning Ledning fra fordelingsnettet til bolighus m.v.
   
 • Strømførende line Den delen av kraftledningen som førerer elektrisk strøm. Som regel en aluminiumsline med stålkjerne eller en kopperline.
   
 • Transformator Apparat som omgjør elektrisk vekselstrøm av en spenning til vekselstrøm av en annen spenning.
   
 • Transformatorkiosk Nettstasjon hvor alt elektrisk utstyr er plassert innelukket i en værbestandig og beskyttende konstruksjon.
   
 • Transmisjonsnett Se sentralnett
   
 • Turbin Turbinen er en del av aggregatet. Den er utformet som et hjul med skovler og festet til en akse som roterer. Vannturbiner gir generatoren roterende bevegelser. Det er samme prinsippet med turbin brukt i varmekraftverk, men da er det damp og ikke vann som føres inn i turbinen. 
   
 • TW TW = terawatt (1.000.000.000 kW) 
   
 • TWh En terawattime er en milliard kilowattimer.
   
 • Tørrår År med mindre nedbør enn normalt.
   
 • V V= volt (spenning) spenning mellom to punkter i en strømkrets. Kan beskrives som elektrisk ”trykk” (Dette kan sammenlignes med vanntrykk i en hageslange).
   
 • Vannkraftverk Kraftverk som omdanner vannets stillingsenergi til elektrisk energi. Omfatter i videste forstand også tidevannsverk.
   
 • Virkningsgrad (ved kraftproduksjon) Forholdet mellom den energimengde en får ut av et kraftverk i form av elektrisitet og den energimengde som blir utviklet f.eks. i form av varme i et varmekraftverk.
   
 • Vindturbin Innretning for å produsere strøm fra vindenergi
   
 • W W = watt (effekt)  Enhet for elektrisk effekt. En watt er den effekt som utvikles i en leder det går strøm på 1 ampere og hvor spenningsfallet over lederen er 1 volt.
   
 • Wp Watt peak Angir en solcelles maksimale effekt