Etter krav fra Nore og Uvdal kommune åpnet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2012 vilkårsrevisjon av Uvdalvassdraget. Etter en omfattende høringsprosess med befaring av vassdraget i 2016 har de nå kommet med sine anbefalinger til Olje og energidepartementet (OED).

Minstevannføring gir produksjonstap

NVE anbefaler en minstevannføring i Jønndøla i Jønndalen, en innfallsport til Hardangervidda. De mener slipp av vann fra Krukeåi vil bedre forholdene i Jønndøla generelt, både biologisk og landskapsmessig, og vil også bidra noe i Uvdalselva, særlig i de tørreste periodene av året. NVE har beregnet at innføringen vil redusere middelproduksjonen med 3 GWh per år.

Samtidig anerkjenner NVE at «Sønstevann er viktig for regulerbarhet, fleksibilitet, flomhåndtering og ikke minst minstevannføringskravet i Numedalslågen.», og anbefaler derfor ikke at det innføres magasinrestriksjoner i det store magasinet på Imingfjell.

Moderne vilkår som styrker miljøhensyn

NVE anbefaler at de gamle vilkåra blir erstattet av moderne konsesjonsvilkår for reguleringa. De nye vilkårene gir myndighetene mulighet til å pålegge ulike undersøkinger og avbøtende tiltak i hele konsesjonstiden. 

Det er Skagerak Kraft som er regulant og konsesjonær i Uvdalsvassdraget. NVE sender nå sin innstilling over til Olje- og energidepartementet som sluttbehandler vilkårsrevisjonen. Nye konsesjonsvilkår for reguleringen av Uvadalvassdraget vil bli gitt av Kongen i statsråd som en kongelig resolusjon.

Les mer om vilkårsrevisjonen av Uvdalsvassdraget hos NVE.