Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) åpnet i 2012 for en revisjon av konsesjonsvilkårene for Hjartdøla- og Tuddalsvassdraget. Den 22. februar leverte de sin innstilling som nå oversendes Olje- og energidepartementet for sluttbehandling.

Ønsker ikke magasinrestriksjoner

NVE påpeker at det er en rekke interesser knyttet til reguleringsmagasinene og trekker spesielt frem fiske og friluftsliv. I innstillingen sier de at dette gir seg utslag i motstridende krav når det gjelder minstevannføring og krav om høy magasinfylling:

"NVE sitter med den oppfatning at for brukerne av området er ønsket om høy vannstand i magasinene sommerstid, vel så viktig som slipp av minstevannføring."

I sin innstilling har de likevel ikke gått inn for å magasinrestriksjoner:

"Etter NVEs syn vil ulempene som følge av foreslåtte magasinrestriksjoner, i form av krafttap, kostnader, redusert fleksibilitet hos regulant og økt usikkerhet rundt flomproblematikk bli store."

Innfører minstevannføring på fire steder

Innføring av minstevannføringskrav øker risikoen for lavere magasinvannstand. I forbindelse med revisjonsprosessen har NVE likevel kommet til at dette vil gi gunstige miljøeffekter i Bjordaøla og Heiåi:

"…miljøgevinsten for landskap, friluftsliv og biologisk mangfold, ved slipp av noe minstevannføring ved inntak Bjordøla og Heiåi vil være størst, samtidig som tap av kraftproduksjon vil bli relativt beskjedent."

NVE anbefaler slipp av minstevannføring i Heiåi på 50 l/s og i Bjordøla på 40 l/s hele året. 
Skagerak Kraft fremmet på sin side et forslag om minstevannføring fra Hjartsjå for å ivareta elvemuslingbestanden i Hjartdøla og å sikre vannføringen i Omnesfossen i tørre perioder.

Dette forslaget resulterer ikke i redusert kraftproduksjon, men innebærer at Hjartdøla kraftverk må kjøres innimellom i tørre perioder for å sikre tilfredsstillende vassføring i Hjartdøla og Omnesfossen. Skagerak praktiserer allerede i dag et minstevassføringsregime i Omnesfossen.

NVE har gitt sin tilslutning til dette forslaget som gjør at Omnesfossen sikres 2,5 m3/s vann på sommerstid og 1,0 m3/s gjennom vinteren. Ved utløpet av Hjartsjå skal det slippes 1,0 m3/s sommerstid og 0,5 m3/s på vinteren. 

Samlet produksjon i vassdraget ligger på ca. 478,5 GWh årlig, med NVEs forslag til minstevannføringsslipp i heiåi og Bjordøla vil produksjonen reduseres med ca. 3,5 GWh årlig, 3,9 GWh dersom Sauland kraftverk bygges.

Les mer om vilkårsrevisjonen av Hjartdøla- og Tuddalsvassdraget hos NVE.