Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) åpnet i 2011 vilkårsrevisjon av Åbjøravassdraget. Etter en omfattende høringsprosess med befaring av vassdraget i 2016 har de nå kommet med sine anbefalinger til Olje og energidepartementet (OED).

Områder med sterke friluftsinteresser

Hovedformålet med en revisjon er å bedre forholdene for miljø, landskap og friluftsliv. Den omfatter de fem magasinene er Helin, Flyvatn, Storevatn, Tisleifjorden og Ølsjøen/Bløytjern. I tillegg omfattes de fem elvestrekningene Buaråni, Flya, Nøra, Tisleia og Åbjøra. Anleggene ligger i Gol, Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og Nord-Aurdal kommuner, områder med sterke friluftsinteresser.

NVE påpeker at det er sterke lokale interesser knyttet til alle reguleringsmagasinene, særlig til fiske. Flere overnattingsmuligheter og økt hyttebygging på Gol- og Hemsedalsfjellet har forsterket disse med årene. 

NVE anbefaler slipp av minstevannføring i Buaråni og økt slipp av minstevannføring i Flya og Tisleia i de nye reguleringsvilkårene. De mener dette "…vil være positivt for fisk, fiske og landskap på de nevnte strekningene uten at det vil føre til merkbart krafttap for regulanten.".

Har vurdert magasinrestriksjoner og prioriter magasinfylling

I prosessen har det også vært vurdert å gi magasinfyllingen av Tisleifjord prioritet. NVE har imidlertid konkludert med at "…fordelen med raskere fylling av Tisleifjorden i sommerhalvåret ikke overstiger konsekvensene ved økt tapping vår/tidlig sommer fra Storevatn, Helin og Flyvatn. I tillegg vil denne restriksjonen føre til redusert fleksibilitet hos regulant, krafttap og økt usikkerhet rundt flomproblematikk.".

NVE har også vurdert magasinrestriksjoner for Ølsjøen/Bløytjern. De har "…kontrollert vannføringskurver og registrerer at sommervannstanden allerede ligger innenfor HRV -1,5 meter sommerstid de fleste år bortsett fra noen få unntak.". NVE konkluderer derfor med at de ikke kan se at magasinrestriksjoner vil føre til vesentlige forbedringer.

Sluttbehandling  OED

Vannet i vassdraget utnyttes av Tisleifjord kraftverk og Åbjøra kraftverk som begge er eid av Skagerak Kraft.  Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR) som er regulant og konsesjonær. Det er OED som sluttbehandler vilkårsrevisjonen og nye konsesjonsvilkår for reguleringen av Åbjøravassdraget vil bli gitt av Kongen i statsråd som en kongelig resolusjon.

Les mer om vilkårsrevisjonen av Åbjøravassdraget hos NVE.