For å ivareta nye forskriftskrav til damsikkerhet skal den drøyt 60 år gamle Flyvatn-dammen rehabiliteres og bygges om i perioden 2019-2021. Den en kilometer lange dammen skal heves med en meter og forsterkes med stein på luftside og topp. Vannstanden i Flyvatn endres ikke etter ombyggingen.

- Vi er nødt til å stenge veien i to perioder i løpet av anleggsperioden, men når den står ferdig blir veien bredere og vil tåle høyere akseltrykk, forteller prosjektleder Erik Juliussen.

Sommerstengt vei, men åpen for gående og syklister

Det betyr at veien blir stengt fra 1. mars til 15. november i 2020 og 1. april til 31. oktober i 2021. Den nye veibanen blir 6 meter bred når dammen er ferdig ombygd høsten 2021.

- Vi anlegger en midlertidig gang- og sykkelsti nedenfor dammen i anleggsperioden slik at det fortsatt blir mulig å passere for gående og syklende. Av hensyn til sikkerheten kan vi i perioder med flom eller høy vannføring bli nødt til å stenge stien.

Noe lavere vannstand sommerstid

- Sommerstid vil vannstanden bli forsøkt holdt noe lavere enn normalt. I perioden 1. juni til 1. oktober vil det være cirka en meter under høyeste regulerte vannstand (HRV). Vannstanden vil aldri være under laveste regulerte vannstand (LRV) i anleggsperioden, sier Juliussen.

Totalt er ombyggingen av Flyvatn-dammen beregnet å koste 69 millioner kroner.

Du kan lese mer om ombyggingen på FBRs internettsider.

Andre ombygging på få år

Ombyggingen er den andre store ombyggingen av dammene tilhørende Åbjøra kraftverk. For noen år siden ble også Tisleifjordammen bygd om i henhold til de nye forskriftskravene. Der bygde samtidig Skagerak Kraft et lite kraftverk inn i dammen. 

Flyvatn ligger i Vestre Slidre kommune og er ett av magasinene til Åbjøra Kraftverk i Sør-Aurdal kommune. Skagerak Kraft eier kraftverket men det er Foreningen til Bægnavassdragets regulering (FBR) som eier Flyvatn-dammen.

FBR eier 20 reguleringsanlegg i Bægna- og Drammensvassdraget. Det vil si dammer, luker og målestasjoner. Foreningen er i sin tur eid av 9 medlemmer som eier 18 kraftverk i vassdraget.

Graf