30.10.2020 sendte Statnett ut et informasjonsskriv angående økning av gebyrer fra og med 01.01.21. Under er et utdrag fra skrivet:

"Endring av gebyrer i balanseavregningen fra 2021 Avregningsansvarlig skal iht. energiloven sørge for at all innmating og alt uttak av elektrisk energi blir korrekt avregnet, slik at det oppnås økonomisk balanse i kraftmarkedet. Avregningsansvarlig skal finansiere driften gjennom gebyrer. Gebyrene skal dekke kostnader ved effektiv drift av balanseavregningen samt en andel av systemdriftskostnadene. Kostnader for balansering av kraftsystemet fordeles i dag mellom sentralnettkunder gjennom sentralnettariffen og balanseansvarlige aktører gjennom balanseavregningen. Fordelingen har til hensikt at de som forårsaker kostnadene eller henter ut gevinster betaler. I tråd med det vi tidligere har varslet gjør vi nå noen justeringer i fordelingen for å gi en riktigere fordeling og en mer harmonisert praksis i Norden. Fra og med årsskiftet vil kostnader relatert sekundærreserver (aFRR) i sin helhet allokeres balanseoppgjøret. Det samme gjelder en andel av kostnadene knyttet til utviklingen av ny balanseringsmodell (NBM).

Nye gebyrsatser

Endret kostnadsallokering og økende kostnader knyttet til å balansere kraftsystemet vil medføre en økning i gebyrene fremover. Vi justerer nå gebyrene gjeldende fra og med 1. januar 2021. Basert på argumentasjonen om at de som forårsaker kostnadene i større grad bør betale, kommer den største økningen på ubalansegebyret, men også volumgebyrene på forbruk og produksjon øker noe."

I praksis betyr dette at alle gebyrene øker fom 01.01.2021, men at ubalansegebyret øker spesielt mye. De åpner også for å ytterligere øke gebyrene fra 01.11.2021. Se tabell under for detaljer.

 

Gebyrsatser Statnett
GebyrGebyr pr 30.10.20Gebyr fom 01.01.21Prognosert gebyr fra 01.11.21
Ubalansegebyr0,15 €/MWh0,50 €/MWh1,00 €/MWh
Volumgebyr forbruk0,03 €/MWh0,04 €/MWh0,05 €/MWh
Volumgebyr produksjon0,015 €/MWh0,02 €/MWh0,05 €/MWh

 

Vi i Skagerak har allerede implementert verktøy for å forbedre våre prognoser og redusere ubalanser for alle våre kunder og jobber kontinuerlig med å tilpasse dette best mulig for hvert enkelt kraftverk.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe