Universtitetet i Sørøst-Norge (USN) ar på oppdrag fra Sundsbarm kraftverk gjennom ti år gjennomført omfattende fiskeundersøkelser i Vallaråi. Undersøkelsene er ledet av professor Jan Heggenes og har vært gjennomført i to omganger. Første runde i årene 2008 til 2010 og deretter årene 2014 til 2017.

Les også om bevaring av storørreten i Seljordsvatnet på Skagerak Krafts sider

Tiltak for å bedre levevilkårene til ørreten

I etterkant av den første runden ble det gjennomført miljøtiltak med sikte på å bedre levekårene for ørretstammen, og spesielt storørreten i Seljordsvatnet. De viktigste var:

  • Bedre oppvandringsforholdene nedstrøms Vallar bro ved lave vannføringer og lav vannstand i Seljordsvatn.
  • Utlegging av blokkstein over en strekning på cirka 50 meter for å gi fisken hvile- og skjuleplasser.
  • Bygging av tre motstrøms kiler inn i elveforbygningen, med utlagte steinblokker for å gi gunstig vannstrøm for ørreten.
  • Senking av tørre grusrygger oppstrøms og nedstrøms brua over til kraftverket.

Sluttrapporten fra de påfølgende fiskeundersøkelsene, etter at tiltakene blevar gjennomført, foreligger nå. Den inneholder gode nyheter for ørretstammen.

Hele rapporten kan leses her (PDF, 3MB)

Mer og større fisk

Professor Heggenes har en rekke ganger hatt med seg studenter og saumfart elvestrekningen med dykkerutstyr på leting etter fisk og gyteplasser. Deres tellinger basert på prøvefiske viser at tettheten av ørret har økt etter at tiltakene ble gjennomført. Størrelsen på fisken har også økt i samme periode.

I rapporten påpekes det at det kan være krevende å skille mellom effektene av habitatsforbedrende tiltak og naturlig bakgrunnsvariasjon. Utslagene i tellingene er likevel så betydelig at det konkluderes med at "…habitattiltakene hadde en effekt utover den naturlige bakgrunns variasjonen".

Ønsker strengere regulering av fiske

- Fremover er det viktig med jevnlig ettersyn og vedlikehold av miljøtiltakene for at sikre at de virker som forutsatt. Sett fra Sundsbarm kraftverks ståsted hadde det også vært ønskelig med en strengere regulering av fisket enn i dag, sier vassdragsteknisk ansvarlig Magne Wraa.

Se film om fjerning av grus fra gyteplass i Vallaråi.