Det vil alltid være usikker is der vannet strømmer. I tillegg vil værforhold, som temperatur, regn og snø, alltid spille inn på tykkelsen isen har.  De plassene som er spesielt utrygge er der det er strømninger i vannet, slik som ved bekker som går inn og ut av vannet. Ved regulerte vann er det viktig å være forsiktig ved tunnelutløp og inntak.

Skagerak Kraft tar ansvar

Skagerak Kraft gir tilskudd til løypekjøring og trykking av friluft/løypekart i forbindelse med våre regulerte vassdrag. Ved trykking av løypekartene gir vi informasjon for å fremheve usikre områder, og løypetraseer oppfordres til å bli lagt utenom regulerte vann og ras- og skredutsatte områder.

Usikker is på regulerte vann

Flere av vannene i nære skiområder er regulerte magasin. Det er viktig å ta hensyn til dette når du går på tur i disse områdene. I beste mening advarer vi skiløpere og all annen ferdsel mot usikker is i regulerte vassdrag.

Det er alltid utrygg is der vann strømmer. På regulerte vann som brukes til kraftproduksjon er isen stedvis svekket og dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt i områder hvor vannet er i bevegelse; inntak og utløp av vanntunneler og ved bekker, bekkeinntak og elveos. Inntak kan være plassert både langs land og ute i vannet. All ferdsel på islagte vann og vassdrag må skje med største varsomhet.

Overvann

Store snømengder kan føre til overvann flere steder. Snøen presser isen ned slik at vannet flommer opp på isen, men under snølaget. Ofte kan det være vanskelig å se hvor isen er utrygg under slike forhold. Overvann er ofte en indikasjon på usikker is, men når det snør kan det være vanskelig å se hvor vannet har kommet opp.

Alltid sikkerhet først - også i vinterfjellet

Vi ønsker at alle skal ha en fin opplevelse i vinterfjellet og ber derfor folk sjekke kart over regulerte vann og elver før de legger ut på tur. Det er viktig at alle følger isvettreglene ved ferdsel på is. Det tryggeste er å følge oppkjørte og merkede løyper. Ta hensyn til oppsatte advarselsskilt og sperringer.

På Varsom sin hjemmeside (se link til høyre) er det mulig å få oppdatert informasjon om isforholdene de ulike stedene i Norge.