Rive- og gravearbeidene ved Vanebu er utføres av en elektrisk Cat 320 Z-line og elektrisk Cat 310 Z-line-maskin, samt en liten elektrisk hjullaster. Mobile batterier fra Skagerak Energi, transportert på biogass, sørget for strøm til de elektriske anleggsmaskinene. 

– Vi samarbeider på tvers i konsernet, har byttet ut energi fra fossile kilder med elektrisitet fra mobil energi til utslippsfrie anleggsplasser fra Skagerak Energi AS. Batteriene lader maskinene hurtig fra battericontainere, da kapasiteten er liten på eksisterende infrastruktur like ved dammene, forteller prosjektleder Åsmund Hasaas i Skagerak Kraft. 

Sammen med entreprenøren Consto AS Anlegg Øst, får kraftselskapet som byggherre verdifull kunnskap og erfaring med elektrisk drift utenfor bynære strøk.

De kontainerformede batteriene fraktes til Siljan av en biogassdrevet lastebil, som også henter tomme batterier og kjører dem til opplading, før de returneres til anleggsplassen igjen. Der forsyner de anleggsmaskinene med elektrisk kraft når de trenger det. 

Villere og våtere klima

Damrehabiliteringen av Sporevann og Vanebu er godt i gang. To av de sju dammene i Siljanvassdraget forsterkes med bedre stabilitet og økt flomavledningskapasitet. Deler av begge dammene rives og erstattes av labyrintoverløp som har lengre overløp og større kapasitet enn den dagens rette dam. Under prosjekteringen har Skagerak Kraft lagt på et klimapåslag på dimensjonerende, slik at kraftprodusenten i fremtiden kan håndtere et villere og våtere klima uten å måtte bygge om på ny.  

Kan få stor effekt

Hasaas forteller at Skagerak Kraft i lengre tid har hatt klimagassregnskap i utførelsen av prosjekter, men at kraftprodusenten nå har bedt om et klimagassbudsjett for de største innsatsfaktorene i anbudsfasen. 

– Vi ønsker å ha lavest mulig klimaavtrykk, og ved å be om klimagassbudsjett fra leverandørene våre ønsker vi å gjøre dem bevisst på hvordan de kan påvirke utslippene, sier prosjektlederen. 

I byggingen av de nye dammene har Skagerak Kraft valgt å bruke lavkarbon-betong, i stedet for vanlig betong. Prosjektleder Åsmund Hasaas mener bevisstgjøringen kan gi stor effekt. 

– Dersom våre forespørsler viser leverandørene våre at det finnes et marked – så vil flere tilby denne typen løsninger. Da kan det også hende at en leverandør tenker at det er verdt å investere i elektriske anleggsmaskiner, eller betongbiler som kjører på biogass, neste gang de skal gjøre en anskaffelse. 

I anskaffelsesprosessen ble miljø, gjennomføringsevne og kostnad vektet høyt. 

– Ja, det koster mer, men det er viktig arbeid i omstillingen mot et fornybart nullutslippsamfunn. Vi må bruke ressursene våre på en mest mulig bærekraftig måte, sier Hasaas. 

Anleggsperiode

Arbeidet ved dammene startet i slutten av mai -23 og forventes avsluttet i løpet av oktober. I denne perioden vil det være anleggstrafikk til og fra dammene.  

Vannstanden i Vanebu og Sporevann vil være lav denne sommeren, men ikke under laveste regulerte vannstand. Vannstanden i Mykle vil kunne bli påvirket. Mykle vil bli brukt som et buffermagasin for å redusere faren for at man må avbryte arbeidet i en flomsituasjon. 
2022 bød også på lav vannstand gjennom sommeren, men uten endelig godkjenning fra NVE kunne ikke arbeidet utføres i fjor. 

– Vi forstår at dette kan medføre ulemper for friluftsliv og andre aktiviteter, men arbeidet er nødvendig for å vedlikeholde våre anlegg på en forsvarlig måte, sier Hasaas.