Bærekraftig vannforvaltning

Elver og vassdrag er viktige både som landskapselement og økosystem. Vannveier har en vesentlig funksjon i både tørke- og flomsituasjoner, og har i tillegg en flerbruksverdi for befolkningen i form av rekreasjon, transport og som vannforsyning til husholdninger, industri og landbruk. Ved utvikling og drift av vannkraftanlegg må det derfor tas hensyn til mange interesser.

Bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg påvirker naturmiljøet. Virkningene er i hovedsak lokale og knyttet til fysiske naturinngrep og påvirkning av naturmangfoldet gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur.

Trestokker i malstrømRegulering av vassdrag har også positive miljøeffekter utover produksjon av ren fornybar energi. I flomperioder kan vår regulerbare vannkraft bidra til å redusere vannmengden i elver og vassdrag og derved avverge eller dempe flom og påfølgende skader på miljø og eiendom.

Miljøtiltak i våre vassdrag

Skagerak Kraft har gjennom flere år gjennomført tiltak for å bedre miljøforholdene i og ved våre regulerte vassdrag. Dette gjør vi for å ivareta konsesjonsvilkår fra myndighetene og kontinuerlig forbedre vår miljøprestasjon. Eksempler på miljøtiltak er miljøtilpasset drift av kraftverkene, tilføring av egnet gyte- og oppvekstsubstrat, fiskeutsettinger, tilrettelegging for opp- og nedvandring av fisk, og forbedring av terskler og revegetering.

Skagerak Kraft loggfører og overvåker løpende minstevannføring og magasinrestriksjoner for å beskytte ferskvannslivet. Vi har også selvpålagte restriksjoner i enkelte vassdrag som er strengere enn konsesjonskrav. Dette bidrar til å bedre levevilkår for fisk oppstrøms og nedstrøms kraftverkene.

Ved utbygginger av nye kraftverk, damrehabiliteringer og andre fysiske tiltak er vi opptatt av at naturinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig, og med bruk av kunnskapsbaserte teknikker som representerer beste praksis. Det gjøres grundige utredninger i forkant av utbygginger om hvilke virkninger tiltaket har på naturmiljø og andre samfunnsinteresser, og ulike alternativer vurderes.