Et vassdrag er definert som et sammenhengende system av elver, bekker, innsjøer og isbreer innenfor et nedbørsområde med åresikker vannføring. Kraftproduksjonen i vassdragene er blitt utviklet gjennom de siste hundre årene.

Skagerak Kraft har hoveddelen av sin heleide kraftproduksjon i Skiensvassdraget og Numedalsvassdraget. I andre større vassdrag som Otra, Sira-Kvina og Ulla-Førre har selskapet deleierskap til noen av Norges største kraftverk.

Det legges ned ressurser i vassdragene for å sikre gode levevilkår for fisk og andre ferskvannslevende organismer. Eksempler på dette er bygging av terskler, fisketrapper, ivaretakelse av ål og elvemusling, utlegging av gytegrus og andre biotop forbedrende tiltak. Mange vassdrag har krav til minstevassføring i konsesjons- og skjønnsvilkår. I tillegg praktiseres selvpålagt slipp av minstevann i enkelte andre vassdrag.