Dalsfoss kraftverk er det øverste av Skagerak Krafts fem kraftverk i Kragerøvassdraget. Det er bygd inn i fjellet 175 meter nedstrøms inntaket oppe ved dammen i Toke. Kraftverket ble satt i drift senhøsten 2021, etter en byggetid på cirka to år. Det erstattet gamle Dalsfos kraftverk som ble satt i drift tilbake i 1907. 

Kraftverket er utstyrt med en kaplanturbin som har en slukeevne på 40 m3/s.

Ålefangstanlegg

Ved inntaket er det bygd et spesielt ålefangstanlegg som for utvandrende ål. Ålen fanges i en spesiell ålekasse som heises opp og tømmes av driftspersonellet i Kragerø. Ålen fraktes helt ned til sjøen hvor den slippes ut. I forbindelse med byggingen av kraftverket ble det også laget en ålevandringsløsning for å gjøre det lettere for oppvandrende ål å passere dammen.

Fredet

Det gamle kraftverket på Dalsfos ligger på motsatt side av vassdraget, hvor også Dalsfoss-grenda ligger. Det ble fredat i 2020. Formålet med fredningen er å bevare Dalsfos kraftverk som et kultur- og bygningshistorisk viktig eksempel på et kraftverk fra tidlig 1900-tall, og dets utvikling frem til 1960.