Uvdal 1 kraftverk ligger langt inn i fjellet syd for Uvdal tettsted

Kraftverket Uvdal 1 ble påbegynt i 1963 og satt i drift høsten 1966. Kraftverket ligger 1,5 mil nord for Rødberg i Buskerud fylke og benytter vannet fra hovedmagasinet Sønstevatn. Kraftverket utnytter et fall på 585 m mellom Sønstevatn og dalbunnen i Uvdal.
I kraftstasjonen, ca. 1800 meter inn i fjellet, er det installert to vertikale peltonaggregater med en samlet ytelse på ca 90 MW. Vannføringen gjennom anlegget er maksimalt 18,5 kubikkmeter pr. sekund.
Normal årsproduksjon er 320 GWh.

Stort magasin i Sønstevatn

Uvdal 1 sitt hovedmagasin Sønstevatn i Imingdalen er demt opp til en høyde på 1060 meter over havet. Opprinnelig lå det tre vann etter hverandre: Sjugurdstjern, Mevatn og Sønstevatn. Oppdemmingen av disse er fra 8-31 meter. Med en reguleringshøyde på 31 meter rommer magasinet et helt årsavløp til nedslagsfeltet (ca. 220 millioner kubikkmeter). Dagens Sønstevatn har helt oppdemt et areal på ca. 13 km2. Selve dammen er en ca 320 meter lang fyllingsdam med største høyde på ca. 44 meter. Til tross for at dammen delvis er bygget av løsmasser, har den vist seg som en svært stabil konstruksjon.

Eierne av Uvdal 1 kraftverk er Skagerak Kraft AS (90%) og E-Co Energi AS (10%).