Fakta om Grunnåi

  • Seljord kommune i Telemark.
  • Drfitssatt i 2006.
  • Eies av Skagerak Kraft (55 %), lokale grunneiere (30 %) og Vest-Telemark Kraftlag (15 %)
  • Nytt aggregat skal utnytte flomvann.
  • Øker produksjonen med 11 GWh.
  • Investering på 35 mill. kr.
  • Turbin utstyres med sensorer for forsking.

Grunnåi kraftverk stod ferdig i 2006 og er til tross for en liten inntaksdam nærmest å regne som et elvekraftverk. Ved stor nedbør og i snøsmeltingen renner mye vann forbi stasjonen.

Utnytter flomvann

For å redusere flomtapet har eierne, som består av lokale grunneiere, Vest-Telemark Kraftlag og Skagerak Kraft, bestemt seg for å utvide stasjonen med et ekstra aggregat. Det er god plass inne i stasjonen til et ekstra aggregat, og tilløpstunnelen har også tilstrekkelig kapasitet til å gjøre forsyne et ekstra aggregat med vann.

Skanska er byggentreprenør for arbeidene og de starter med tilrigging inne i stasjonen i midten av november 2018. Bortsett fra noe anleggstrafikk vil arbeidene i liten grad berøre området utenfor stasjonen.

Andritz Hydro er leverandør av aggregat, transformator og elektroarbeid. De vil starte sine arbeider i mars/april når Skanska er ferdig med byggearbeidene.

Anleggsstart i november 2018

Kraftstasjonen ligger cirka 500 meter inn i Mælefjell og der vil det foregå sprengningsarbeider fra desember til februar. Siden dette arbeidet pågår langt inne i fjellet, vil det normalt ikke være merkbart i omgivelsene utenfor stasjonen. Det vil bli montert sensorer som måler rystelsene i forbindelse med arbeidet.

Det vil bli noe anleggstrafikk i forbindelse med arbeidene. De utsprengte massene vil bli midlertidig lagret i umiddelbar nærhet av tunnelinngangen til kraftverket og reduserer behovet for tungtransport på veien opp til kraftverket. Denne veien er privat og allmenn ferdsel på denne vil bli regulert ved skilting i anleggsperioden.

Senket vannstand

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Grunnåi kraftverk AS tillatelse til å senke vannstanden i inntaksmagasinet under laveste regulerte vannstand (LRV) på kote 572 og la elva Grunnåi renne fritt gjennom bunntappeløpet i perioden 10.12.2018 til 1.4.2019.

Øker årsproduksjon med 20 prosent

Kraftstasjonen vil være ute av drift fra juletider til 1. april. 1. september 2019 skal den nyombygde stasjonen settes i full drift. Da har den gjennomsnittlige årsproduksjonen økt med 11 GWh til 61 GWh. Utbyggingskostnaden er beregnet til 35 millioner kroner.