Tippområda er valde slik at tippane vert minst mogleg synlege. Tippane vert utforma slik at dei vert tilpassa landskapet best mogeleg. Forma/plasseringa på tipp Lonargrend er justert for å minimera konfl ikten med ei slåtteng ved sidan av tippen. Justeringa tek og omsyn til rydningsrøysene som er registrert i området.