Fakta nye Dalsfos

Sted: Dalsfoss i Kragerø kommune, Telemark.
Produksjon: 38,5 GWh/år, 8 GWh høyere produksjon enn i dag.
Fall: 20 m.
Tilløpstunnell: 175 m.
Entreprenør: Skanska Norge AS.
Elektromekanisk hovedleverandør: Andritz Hydro AS.
Kostnad: 140 mill. kr.

Skagerak Kraft bygger en helt ny kraftstasjon ved Dalsfoss, øverst i Kragerøvassdraget. Kraftstasjonen vil få en produksjon på 38,5 GWh. Det er en økning på cirka 8 GWh fra dagens produksjon.

Hva skal gjøres?

Det nye kraftverket vil bli bygd på andre siden av vassdraget enn det eksisterende, og vannet vil bli ledet til stasjonen gjennom en 200 meter lang tunnel fra inntaket i Toke. Arbeidene starter for fullt med driving av tunnelen i begynnelsen av mars 2020.

Kraftverket vil bli bygd delvis i dagen, ved elvestrekningen rett ovenfor Farsjøvannet. Byggingen av stasjonsbygningen starter sommeren 2020.

Konsekvenser

De arbeidene som vil føre til mest støy for omgivelsene er sprengning og massehåndtering i forbindelse med drivingen av tilløpstunnel og sprengning av utløpskanel. Arbeidene med tunnelen vil foregå fra begynnelsen av mars 2020 til utgangen av mai 2020. En terskel i utløpskanalen vil bli sprengt vekk i juni 2021, etter at stasjonsbygningen står ferdig.

Massene fra tunnel og utløpskanal vil fraktes til et eksisterende massedeponi i umiddelbar nærhet til den nye kraftstasjonen.

I forbindelse med anleggsarbeidene vil det bli noe mer trafikk på Farsjøveien opp til anleggsplassen. Dette vil være persontransport, transport av maskiner og byggematerialer. Det vil også bli enkelte spesialtransporter ved inntransport av større turbin- og generatordeler.

Oppdatert: Støyende arbeider høsten  2020

Fra den 14.09.2020 (uke 38) vil det i en treukers periode på nytt være sprengningsarbeider. Oppstartsdato og varighet for sprengningsarbeidene kan avvike noe fra dette. Det blir sprenging på området kraftverket skal bygges. Dette vil være sprenging i dagen. Støyen og rystelsene vil bli tilsvarende som det man opplevde ved den første perioden med anleggsarbeider i mars/april. Entreprenør vil, som tidligere, varsle alle salver med sirene kort tid i forkant.
 
Dette vil være den nest siste perioden med sprengningsarbeider. De siste sprengningsarbeidene vil skje våren/sommeren 2020 når kanal ut i elva skal ferdigstilles.  

Liten innvirkning på vannstand

Vannstanden i Toke vil ikke bli vesentlig berørt av arbeidene. Da dammen på Dalsfoss ble bygd om for noen år tilbake ble det bygd et bjelkestengsel foran det planlagte tunnelinnslaget for det nye kraftverket. Dermed kan arbeidene pågå uten å senke vannstanden i Toke. Vannstanden i anleggsperioden vil være tilnærmet normal.

Den gamle kraftstasjonen på Dalsfoss over 110 år gammel og foreslått fredet. Den vil bli stengt ned når den nye stasjonen settes i drift, men bygningen vil bli tatt vare på i tråd med fredningsforslaget.

Kragerøvassdraget har en forekomst av ål som vandrer opp og ned vassdraget. I forbindelse med det nye kraftverket vil det bli bygget innretninger som skal sikre opp- og nedvandring for ålen forbi kraftverket. Det skal fortsatt fanges ål som fraktes ned til sjøen og slippes der